نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

مرکزپژوهشی سامانه های نجات زیرسطحی

مأموریت ها:

1) انجام پژوهش‌های علمی و فناورانه در حوزه برگزیده علمی به منظور استحصال فناوری‌های موردنیاز در فرآیندهای طراحی و تولید سامانه‌های نجات زیرسطحی؛

2) پژوهش‌های منسجم جهت ارتقاء سطح ایمنی کاربردی و فنی سامانه‌های زیرسطحی؛

3) اعمال دیدگاه فنی و تخصصی حوزه ایمنی و نجات در بستر فرآیندهای طراحی و توسعه سامانه‌های زیرسطحی؛

4) استخراج، تحلیل، بررسی و بکارگیری استانداردهای فنی و تخصصی حوزه ایمنی و نجات زیرسطحی؛

5) استخراج و بکارگیری روش‌های کنترل مخاطرات زیرسطحی در زمان کاربری، نگهداری و تعمیرات، آماده‌سازی و ...؛

6) حضور و حرکت در لبه دانش جهت توسعه دانش سامانه‌ها و زیر سامانه‌های نجات زیرسطحی و پاسخگویی مؤثر به مراکز توسعه فناوری؛

7) پژوهش‌های توسعه محور و بهبود کیفیت در سامانه‌های نجات زیرسطحی؛

8) طرح‌ریزی و مدیریت مسیر دستیابی به فناوری‌های محصولات و سامانه‌های نجات زیرسطحی؛

9) پوشش پژوهش‌های نرم‌افزاری در حوزه ایمنی و نجات زیرسطحی؛

 

اهداف:

1) دستیابی به فناوری‌های نوین حوزه سامانه‌های نجات زیرسطحی؛

2) مدیریت همه‌جانبه محور ایمنی و نجات در حوزه زیرسطحی؛

3) تحقق سیستمی استانداردهای محصولی و فرآیندی در حوزه نجات زیرسطحی؛

4) بهبود عملکرد فنی و عملیاتی سامانه‌های نجات زیرسطحی از طریق تعمیق دیدگاه مهندسی کیفیت؛

وظایف:

1) دستیابی و بکارگیری فناوری‌های نوین سامانه‌های نجات زیرسطحی؛

2) نفوذ محور ایمنی در طرح‌ریزی پارامترهای فنی و سیستمی مصنوعات حوزه زیرسطحی؛

3) کنترل اجرای شاخص‌های ایمنی در حین فرآیند ساخت و مونتاژ؛

4) تحلیل و بررسی سامانه‌های نجات زیرسطحی جهت برقراری لینک مناسب با سایر شناورهای مادر؛

5) انجام پژوهش‌های سیستمی جهت بکارگیری اصول مهندسی ایمنی و نجات در حین تست‌های SAT, HAT و FAT شناورها؛

6) رسانیدن علوم و فناوری‌های موردنیاز به مرحله بلوغ آزمایشگاهی و ساخت نمونه تحقیقاتی سامانه‌‌های نجات زیرسطحی جهت اثبات فناوری؛

7) تدوین استاندارد مصنوعات و سامانه‌های نجات زیرسطحی تحت عنوان نظارت مرکز استاندارد دفاعی (IDS

8) طراحی نقشه راه فناوری محصولات نجات زیرسطحی و مدیریت مسیر کسب فناوری‌های موردنیاز و ذکر شده در نقشه راه فناوری؛

9) توسعه علمی و تخصصی صنایع مرتبط با تولید سامانه‌های نجات زیرسطحی با هدف کسب و ارتقاء سطح دانش طراحی و تولید سامانه‌های مذکور؛

 

تعداد بازدید کل : 18351221
تعداد بازدید امروز: 4912
بازدید دیروز : 5034
تعداد افراد آنلاین: 28