بازدیدها
1395-03-16

بازدید وزیر محترم دفاع به همراه معاونین ازدستاوردهای پژوهشکده

بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاونین از پژوهشکده

بازدید ریاست محترم سازمان توسعه منابع انرژی به همراه معاونین

بازدید مشاور ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان

بازدید جانشین محترم وزارت دفاع

بازدید معاون محترم امور صنعتی وزارت دفاع