سامانه اندازه گیری ممان اینرسی
1395-05-20

ویژگی ها:

- استفاده از یاتاقانهای هوایی کروی و استوانه ای جهت به حداقل رساندن اصطکاک

- استفاده از سیستم تأمین هوای فشرده

- قابلیت اندازه گیری ممانهای اینرسی اصلی بطور مستقیم

- قابلیت اندازه گیری ممانهای اینرسی ضربی بطور غیرمستقیم

- برخورداری از زمان سنج نوری

- برخورداری از عملگر پنوماتیکی و نرم افزارهای اعمال فرمان

- مجموعه جمع آوری و پردازش داده ها با نرم افزار مربوطه دارای GUI مطلوب با قابلیتهای متنوع ذخیره سازی و گزارش گیری

- خطای اندازه گیری ممان اینرسی حداکثر 2 درصد مقیاس کامل

مشخصات فنی و عملیاتی:

- ظرفیت: تا 3000 کیلوگرم

- خطای اندازه گیری ممان اینرسی حداکثر 2/0 درصد مقیاس کامل

- دقت وزنی 5/0± کیلوگرم

- قابلیت اندازه گیری ممانهای اینرسی اصلی بطور مستقیم

- قابلیت اندازه گیری ممانهای ضربی بطور غیر مستقیم