نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

ساختار مرکز

 

با توجه به اهداف بیان شده و با توجه به امکانات بخش های مختلف درون دانشگاه و بر اساس صورت جلسه مورخ 9/3/97  خدمات در قالب شورایی متشکل از مسئولین اداره عقیدتی سیاسی دانشگاه، معاونت دانشجویی و مدیریت ایمنی و بهداشت اداره می شود و اساس نامه آن در یک قالب منسجم تر در حال پیگیری است.

 

واحدهای ستادی و دانشگاهی