نقشه ی سایت
شنبه  01  آبان  1400

وظایف بازرسی

 وظایف سازمان

 

تعریف بازرسی :

نوعی کنترل دقیق ، عمیق ، با هدف و برنامه ریزی شده از روند فعالیت های یک سازمان بوده و اساساً به منظور حصول اطمینان از روند صحیح اجرای برنامه ها ، فعالیت ها و اعمال مدیریت و سنجش کارایی سازمان می باشد .

اما نکته قابل تامل و دقت ، اجرای بازرسی کارآمد ، مؤثر و اثربخش است که این امر مهم مستلزم شناخت عمیق عواملی چون مبانی و اصول بازرسی ، برنامه ریزی و اهداف بازرسی ، شیوه اجرای عملیات بازرسی ، دستورالعمل ها ، تعیین شاخص ها متناسب با اهداف ، صلاحیت های بازرسی کننده ، مختصات بازرسی شونده و برنامه های حرکتی او ، شیوه های جمع آوری اطلاعات و تدوین گزارشات متناسب با قوارهای گزارش نویسی ، پیگیری ها و اثر بخش نمودن آن می باشد. 

انواع بازرسی :

            الف: بازرسی برنامه ای (سیستماتیک)

            ب: بازرسی پیگیری

            ج: بازرسی غیر مترقبه

            د: بازرسی بنا به دستور(موردی)

            ه: بازرسی موضوعی

الف: بازرسی برنامه ای (سیستماتیک) :

این نوع بازرسی ه منظور سنجش میزان کارایی یگان و یا سازمان مورد بازرسی شونده و نیز ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران طبق برنامه سالانه بازرسی انجام می گردد و هم چنین به منظور حصول اطمینان از روند کلیه فعالیت های سازمان صورت می گیرد و معمولاً اکثر رده ها را نیز شامل می شود.

ب: بازرسی پیگیری :

این نوع بازرسی به منظور ارزیابی اقدامات انجام شده جهت رفع معایب و نواقص مشهوده در بازرسی های قبلی انجام می شود.

ج: بازرسی غیر مترقبه :

این نوع بازرسی بدون اطلاع قبلی یگان بازرسی شونده به منظور ارزیابی و تعیین سطح آمادگی رده انجام می شود.

د: بازرسی بنا به دستور(موردی):

 این نوع بازرسی حسب دستور مقام محترم وزیر یا رئیس سازمان و خارج از برنامه سالیانه از رده ها و سازمان های تابعه انجام می گردد.

ح: بازرسی موضوعی :

این نوع بازرسی به موضوع خاصی می پردازد که فراتر از بازرسی موردی و محدود تر از بازرسی برنامه ای (سیستماتیک) می باشد، دامنه بازرسی موضوعی عمومی بوده و تمام یگان ها و رده های سازمانی را در بر می گیرد.

تعداد بازدید کل : 19402454
تعداد بازدید امروز: 11189
بازدید دیروز : 11357
تعداد افراد آنلاین: 43