برگزاری کارگاه ISO17025 در آبان ماه 1400

کارگاه ISO17025 در آبان ماه 1400 به مدت 8 ساعت و با حضور تعدادی از مسئولین و همکاران مرتبط با آزمایشگاه های مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت توسط پژوهشکده مهندسی مواد این مجتمع برگزار گردید. استاندارد ISO17025 استانداردی بین المللی و تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد. استاندارد ISO17025 الزامات کلی برای احراز صلاحیت، انجام آزمون‌ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را توسط آزمایشگاه ها مشخص می سازد.

شمارنده ها