آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر

تجهیزات  و امکانات :

 • سيستم اندازه گيري و ثبت مشخصات موج
  • دستگاه موج نگار  با سنسورهاي 24 گانه
  • قابليت اندازه گيري پريود, دامنه, طول و شيب موج (در مقاطع طولي و عرضي)
  • قابليت نصب در مقطع طولي و عرضي حوضچه
 • سامانه موج ساز:
 • قابليت ايجاد امواج منظم با دامنه حداكثر 4/. متر و همچنين امواج نا منظم بر اساس طيف‌هاي استاندارد بين المللي ITTC ، ISSC ، JONSWAP و...
 • سامانه يدك كشي:
  • داراي سه ارابه با سرعت‌هاي 3 متر بر ثانيه / 15 متر بر ثانيه / 30 متر بر ثانيه
 • سامانه تصویربرداری از سطح و زیر سطح آب
 • سامانه جمع آوري اطلاعات DAS
  • مشخصه‌هاي هيدروديناميكي مُدل (نيروها، ممان‌ها، تريم، جابجايي عمودي مركز ثقل، فشار زير بالشتك، فشار زير بدنه و...)
  • مشخصه‌هاي موج (دامنه، طول و شيب)
  •  اطلاعات سرعت
  • ارسال اطلاعات به صورت بی سیم
 • صفحه شبیه ساز موج در زیر آب
 • سیستم میرا کننده موج
 • کارگاه ساخت مدل
  • طراحی و ساخت مدلهای سطحی، زیرسطحی و پروازی
  • طراحی و ساخت مدل های چوبی ، فلزی و کامپوزیتی
  • امکان ساخت مدل تا مقیاس یک به یک
  • طراحی ، تحلیل و ساخت انواع مکانیزم های اتصال مدل