دکتر تقی زاده در دیدار وابستگان نظامی عمان: محدودیتی برای همکاری بین دو کشور وجود ندارد.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها