شمارنده ها

پارک علم و فناوری یزد و مجتمع دانشگاهی مکانیک، تفاهم نامه همکاری مشترکی با هدف استفاده از امکانات و ظزفیت های متقابل برای حمایت از ایده های نوآورانه امضا کردند.

شمارنده ها