شمارنده ها

هفتمین همایش ملی پدافند کالبدی با تاکید بر حفاظت از زیرساخت های حیاتی توسط سازمان پدافندغیرعامل کشور و با همکاری مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر در 16 آبان 1400 برگزار گردید

شمارنده ها