شمارنده ها

در راستای انجام پروژه تدوین و استقرار سامانه مدیریت صحنه حادثه(ICS) در بنادر، دوره آموزشی سامانه ICS برای مدیران تمامی بنادر کشور طراحی و اجرا گردید. بر همین اساس دوره مذکور به صورت 2 روزه در مرکز آموزشی های بنادر و دریانوردی کشور در شهر ارومیه برگزار گردید.

شمارنده ها