شمارنده ها

در راستای انتخاب مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل به عنوان مشاور ذیصلاح سازمان پدافندغیرعامل در حوزه مطالعات فنی استقرار سامانه مقابله با ریزپرنده، بازدیدی از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) توسط کارشناسان مجتمع صورت پذیرفت.

شمارنده ها