شمارنده ها

سنجش صحیح سطح صدا با سنجش عامل فیزیکی که موجب ایجاد نوسان فشار شده و ثبت مقدار حساسیت ایجاد شده، یعنی صدا آغاز می‎شود. داشتن اطلاعات کامل درباره ویژگیهای حسگرها و تجهیزات مورد استفاده و همین طور آرایش صحیح پارامترها، در اندازه ‎گیری صحیح و اعمال قانون و مقررات اهمیت زیادی دارد.

شمارنده ها