شمارنده ها

در راستای انجام مطالعات طرح حفاظت محیطی و فضایی در پتروشیمی شیراز، مرحله نخست بازدید از سایت توسط اعضای تیم مجری صورت پذیرفت.

شمارنده ها