شمارنده ها

پس از اتمام و تصویب طرح تفصیلی پدافندغیرعامل و مدیریت بحران بندرانزلی در سازمان پدافندغیرعامل و سازمان بنادر و دریانوردی کشور، آیین رونمایی طرح در بندر انزلی برگذار گردید.

شمارنده ها