شمارنده ها

جهت تبیین سامانه برای متخصصان و مدیران دوره مهارت افزایی سامانه فرماندهی صحنه حادثه (ICS) برای ۲۵ نفر از مدیران و متخصصان بندری در مرکز آموزش بنادر و دریانوردی ارومیه توسط اساتید مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل برگزار گردید.

شمارنده ها