شمارنده ها

اولین دوره پودمانی دکتری در رشته مدیریت مهندسی دفاعی در مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل برگزار شده است.

شمارنده ها