شمارنده ها

پایگاه الکترونیکی دوره‌های آموزشی تخصصی مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر افتتاح گردیده و دوره های آموزشی در حال انجام می باشد.

شمارنده ها