شمارنده ها

جت جنگنده بومی کره جنوبی به نام «KF-21 Boramea» برای اولین بار روز سه شنبه با موفقیت پرواز کرد

شمارنده ها