اقدامات حفاظتی اتخاذشده توسط شرکت‌ها برای مقابله با تعداد فزاینده تهدیدات سایبری فورا قدیمی می‌شود و اینجاست که هوش مصنوعی می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند.

شمارنده ها