شمارنده ها

در سال های 95 تا 99 چهار دوره جشن های ازدواج دانشجویی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شده است.

شمارنده ها