شمارنده ها

با توجه به شيوع گسترده بيماری کرونا و عدم امکان برگزاری حضوری کنفرانس، زمان برگزاری کنفرانس به 27 و 28 ارديبهشت 1401 موکول شد. با توجه به اين مساله زمان ارسال مقالات تا 31 فروردين 1401 تمديد گرديد.

شمارنده ها