شمارنده ها

پهپاد VoloDrone توانایی حمل محموله ای با وزن حداکثر 200 کیلوگرم تا شعاع 40 کیلومتری با حداکثر سرعت 110 کیلومتر بر ساعت را دارد.

شمارنده ها