شمارنده ها

سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در کشور با نگاهی به برنامه راهبردی هوش مصنوعی در ۲۳ کشور و ترسیم چشم‌انداز ایران در این حوزه تا سال ۱۴۱۰ رونمایی شد.

شمارنده ها