نشریه علمی پژوهشی مواد پرانرژی

1400

با توجه به نتیجه ارزیابی منتشر شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارتقاء نشریه مواد پرانرژی، به سطح B در سال ۱۳۹۹، بدینوسیله این نشریه آمادگی خود را جهت دریافت،داوری و پذیرش مقالات، با کاهش زمان داوری، ۲ ماه اعلام می دارد. از اساتید و محققین محترم دعوت می گردد با مراجعه به سایت نشریه، نسبت به ارسال مقالات خود اقدام و مجله را در مسیر رشد و تعالی کما فی السابق، یاری نمایند. مجله علمی-پژوهشی مواد پرانرژی ایران شماره ۴ زمستان ۱۳۹۹ منتشر شد. مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی ایران شماره ۱ بهار و تابستان ۸۱۳۹منتشر شد

اطلاعات تکمیلی در سایت تخخصی نشریه به آدرس زیر در دسترس می باشد

http://isaem.ir