نشریه علمی - پژوهشی هیدروفیزیک

1400

دوفصلنامه علمی- پژوهشی هیدروفیزیک توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته، در زمینه‌های تخصصی زیر منتشر می‌شود. در همین راستا، از کلیه اندیشمندان، صاحبنظران، پژوهشگران و دانشجویان گرامی دعوت می‌شود، نتایج تحقیقات خود را برای چاپ و انتشار در نشریه ارسال نمایند. این نشریه در آخرین ارزیابی وزارت علوم در سال 1399، رتبه ب را کسب نموده است.

اطلاعات تکمیلی در سایت تخخصی نشریه به آدرس زیر در دسترس می باشد

https://www.hydrophysics.ir

 صاحب امتیاز


 مدیر مسئول

 سردبیر


 شاپا چاپی