نقشه ی سایت
پنجشنبه  02  اردیبهشت  1400

ساختار مدیریتی

1397-10-11

ساختار مدیریتی مرکز نوآوری و کارآفرینی به صورت زیر است: