نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

معرفی

1397-10-11

 این مرکز بمنظور تجاری سازی فناوریهای کسب شده در دانشگاه صنعتی مالک اشتر، حمایت از دانشجویان کارافرین، زمینه جذب ایدهها و راهبری گروههای نوآور و فناور تا ورود آنها به بازار فعالیت می نماید.