نقشه ی سایت
یکشنبه  27  مرداد  1398

آزمایشگاه پایلوت جوشکاری و غیرمخرب

1397-10-05

 

- اندازه گیری تنش پسماند قطعات به روش سوراخکاری

- ارائه خدمات جوشکاری و برشکاری

- ارائه خدمات تست های غیر مخرب جوش