نقشه ی سایت
جمعه  22  فروردین  1399

فتو لیتو گرافی و اچینگ

1395-05-27

توضيحات:  همراستاسازی وانتقال الگوازماسک بر روی زيرلايه با استفاده از دستگاه ماسک الاينر

معرفی دستگاه: اين دستگاه دارای قسمتهای مهم زیرمی باشد : لامپ UV جهت نوردهی، استيج نگهدانده زيرلايه با قابليت تنظيم ميکرومتری، نگهدارنده ماسک ، ميکروسکوپ نوری، قسمتهای پنوماتيکی ، پمپ مکش و ... . توسط اين دستگاه ماسک حاوی الگو با زيرلايه با دقت خيلی بالا همراستا شده و فرايند انتقال الگو از ماسک به زيرلايه توسط نوردهی با لامپ UV انجام می شود. ماسک و زيرلايه توسط پمپ خلاء در قسمت مربوطه نصب و ثابت می شود. اين دستگاه بايد در محيط کاملا تميز(اتاق تميز کلاس زير 100) نصب و استفاده گردد.

 

دستگاه ماسک الاینر

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

1.000.000

 

هرساعت

فتوليتوگرافی در ابعاد ميکرون و الاين زير و روی نمونه و اچينگ تر و خشک