نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

سیگنال ژنراتور

1395-05-10

شرح خدمات و معرفی  دستگاه:

 - تولید انواع مدولاسیون های دیجیتال و آنالوگ جهت تست گیرنده ها.

-  قابليت توليد انواع ديتا و مدوله آن با انواع مدلاسيون هاي ديجيتال و ارسال بر روي فركانس RF تاGHz  20

- تولید پترن های تصادفی و خاص (الگوهای بیت ارسالی). قابل انتخاب توسط کاربر

- امکان اعمال پترن مورد نظر کاربر بصورت فایل به دستگاه

- قابل اتصال به کامپیوتر و انجام تنظیمات لازم

- نرخ سیمبول ارسالی قابل تغییر توسط کاربر تا 50 symbol/sec

- امکان اعمال فیلتر طراحی شده توسط کاربر بعنوان فیلتر شکل دهی

- تنظیم فاکتور roll-off توسط کاربر

- انتخاب نوع مدولاسیون توسط کاربر

- امکان تغییر توان سیگنال خروجی برای تست رنج داینامیکی

- امکان تغییر فرکانس جهت تست داپلر

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

1.000.000

هر ساعت

توليد انواع ديتا و مدوله آن با انواع مدلاسيون هاي ديجيتال و ارسال بر روي فركانس RF تا 20GHz