نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

اندازه گیری امپدانس

1395-05-10

شرح خدمات و معرفی  دستگاه:با کمک این دستگاه اندازه گیری امپدانس قطعات فرکانس رادیویی تا فرکانس 1GHz  مقدور می باشد. این اندازه گیری در چهار محدوده فرکانسی ( 0 تا 250MHZ) و ( 250MHz تا 500Mhz) و (500MHz تا 7500Mhz) و ( 750MHz تا 1000Mhz) با کمک فیکسچرهای مجزا انجام می شود .

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

300.000

عدد

اندازه گیری هر نمونه در هر باند مجزا