نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

اندازه گیری الگوی RCS در باند X

1395-05-10

توضيحات و معرفی دستگاه: اندازه گیری الگوی RCS فقط در باند X و رعایت شرط فاصله میدان دور با در نظر گرفتن فاصله بین فرستنده و گیرنده 6 متر مقدور می باشد.

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

750.000

 

هرالگو

اندازه گیری الگوی  RCS و RCSRدر باند X  و ابعاد متوسط