نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

اندازه گیری الگوی تشعشعی در باند 2 تا 20 گیگا هرتز

1395-05-10

توضيحات و معرفی دستگاه: اندازه گیری الگوی تشعشعی جهت آنتن های کوچک با حداکثر وزن 20 کیلوگرم و ابعاد کمتر از 50 سانتی متر در این آزمایشگاه مقدور است با توجه به این فاصله بین فرستنده و گیرنده حداکثر 6 متر می باشد شرط میدان دور ضروری است.

 

شمایی از آزمایشگاه آنتن

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

750.000

 

هرالگو

اندازه گیری الگوی تشعشعی آنتن تاوزن 50کیلو درباند 2تا 20گیگاهرتز