نقشه ی سایت
شنبه  05  مهر  1399

مرکز پژوهشی علوم و فناوری و مشخصه‌های زیرسطحی

1395-05-05

مأموریت:

الف) مطالعه، بررسی و شناسایی علائم مشخصه در شناورهای زیرسطحی جهت جلوگیری از آشکارش و شناسایی شناور توسط شناورهای دشمن؛

 اهداف:

هدف کنترل و کاهش علائم مشخصه در شناورهای زیرسطحی به منظور اختفاء می‌باشد.