نقشه ی سایت
یکشنبه  11  خرداد  1399

افزایش ترافیک اینترنتی دانشجویان مستقر در خوابگاه های دانشجویی

1395-04-28

به جهت سهولت دانشجویان و افزایش دسترسی به اینترنت ، ترافیک اینترنت دانشجویان مستقر در خوابگاه در طول ماه افزایش یافت