نقشه ی سایت
جمعه  24  آبان  1398

افزایش ترافیک اینترنتی دانشجویان مستقر در خوابگاه های دانشجویی

1395-04-28

به جهت سهولت دانشجویان و افزایش دسترسی به اینترنت ، ترافیک اینترنت دانشجویان مستقر در خوابگاه در طول ماه افزایش یافت