نقشه ی سایت
سه شنبه  12  مرداد  1400

نظر اسلام درباره نیکی‌کردن به دیگران

1395-04-26

یکی از خصلت‌های انسان‌ نیکی کردن به یکدیگر است و از ویژگی‌های اخلاقی این است که انسان این نیکی کردن خود به دیگران را اندک شمارد و نیکی دیگران به خود را زیاد به شمار آورد.

به گزارش ایسنا، برای نیکی کردن هرگز نباید بر سر سایرین منت بگذاریم. چرا که این منت باعث کاهش محبت و نقصان زندگی می‌شود.

امام کاظم (ع( می‌فرمایند: ای هشام! امیرمومنان(ع( همیشه می‌گفت:... عقل کسی کامل نشود مگر این‌که چند خصلت در او پدید آید ......از جمله این‌که  کار نیک اندک دیگران را زیاد شمارد و کار نیک فراوان خود را اندک.

امام رضا )ع( فرموده‌اند:  اندک نیکی را از دیگران زیاد بدانید و نیکی فراوان خویش را اندک شمارید.

همچنین از دیگر ویژگی‌های اخلاقی این است که انسان‌ها لغزش‌های دیگران را کوچک شمارند و لغزش‌های خود را بزرگ. در این رابطه امام صادق )ع( فرموده‌اند:... هر کس لغزش‌های خویش را کوچک شمارد، لغزش‌های دیگران را بزرگ انگارد و هر کس لغزش‌های دیگران را خرد ببیند، لغزش‌های خود را بزرگ شمارد.

منبع: الحیات، محمدرضا حکیمی