نقشه ی سایت
دوشنبه  11  فروردین  1399

گروه های پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی هرمزگان

1395-04-06

- گروه شناورهای چند زیست

- گروه ایمنی و بهداشت دریایی

- گروه بیوفناوری دریایی

- گروه آموزش دریایی