نقشه ی سایت
دوشنبه  31  شهریور  1399

معاونت اجرایی اصفهان در یک نگاه

1395-03-22

معاونت اجرایی اصفهان که وظیفه اجرای سیاست های دانشگاه در بخشهای مختلف را عهده دار است، دارای 8 زیر مجموعه به نامهای : مالی و بودجه، اداری و نیروی انسانی، خدمات دانشجویی، پشتیبانی و مهندسی، تربیت بدنی، بهداشت و درمان، انتظامات و یک دفتر تعامل با صنایع مرتبط می باشد

شرح وظایف هریک از قسمتهای مذکور به تفصیل در پیوند ارتباطی مخصوص به خود آمده است