نقشه ی سایت
جمعه  15  فروردین  1399

معاونت منابع انسانی

1395-03-22

معاونت اداري و منابع انساني با هدف جذب و نگهداري كاركنان و اعضاي هيئت علمی و اهتمام در نخبه يابي و نخبه پذيري و توانمند سازي آنها در  قالب ارائه نظام جبران خدمات همزمان با تأسيس دانشگاه صنعتي مالك اشتر تاكنون مشغول به انجام وظيفه مي‌باشد.

در حال حاضر اين معاونت داراي اركان زير مي‌باشد:

   1) كارگزيني

   2)  امور اعضاي هيئت علمي

   3) توسعه منابع انساني

   4) خدمات رفاهي

   5) بهداشت و درمان

   6)  اطلاعات كاركنان