نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت

1399-05-26

 

به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد مي رساند، لازم است سمينار خود را در بازه زماني 12 تا 16 مهر 99 و در بستر فضاي مجازي (به صورت وبينار) با رعايت موارد ذيل ارائه نمايند:

1 -صرفا دانشجوياني مجاز به ارائه سمينار خواهند بود كه فايل الكترونيكي سمينار خود (word و PDF) را تـا مـورخ 99/06/26، براي استاد راهنماي سمينار خود ارسال كرده باشند.

2 -دانشجويان موظفند در حداقل 80 %جلسات ارائه سمينارهاي هم رشته/ورودي هاي خود شركت نمايند. مطابق آيـين نامـه ي سمينار، 2 نمره از 20 نمرهي سمينار به حضور در اين جلسات اختصاص دارد.

3-ارائه سمينار طبق برنامه زمان بندي شده توسط گروه، الزامي بوده و ارائه فايل الكترونيكـي يـا گـزارش مكتـوب سـمينار بـه تنهايي، براي كسب نمره قابل قبول و گذراندن درس سمينار كافي نخواهد بود.

4 -سمينارها با حضور همزمان چند تن از اساتيد گروه مربوطه (به صورت وبينار) برگزار خواهد شد.

5 -زمان ارائه سمينار هر دانشجو 20 دقيقه (بدون احتساب زمان پرسش و پاسخ) خواهد بود.

6 -پس از برگزاري جلسه سمينار، در صورت نياز به تصحيح و تكميل گزارش سمينار، دانشجو بايستي حداكثر ظرف مدت 2 هفته از تاريخ ارائه، گزارش اصلاح شده را به تاييد استاد راهنما رسانده بعدا ًدر فرصت مناسب، مجلد سمينار خود را بـه همـراهو لوح فشرده (حاوي فايل سمينار با فرمت هاي PowerPoint /Word / PDF) تحويل استاد راهنما و آموزش گروه/پژوهشكده نمايد.

دانشجويان جهت اطلاع از برنامه و زمانبندي دقيق ارائه سمينارها، با مدير گروه تماس حاصل نمايند.