نقشه ی سایت
یکشنبه  27  مرداد  1398

شرايط اختصاصي دانشگاه براي داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 99-98

1398-04-23

شرايط اختصاصي دانشگاه براي داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 99-98

تسهیلات ویژه

1 -داوطلبان مرد با رتبه هاي كمتر از 300 سهميه آزاد آزمون كارشناسي ارشد در رشته هاي (مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا، شیمی، مهندسی شیمی و مدیریت) در صورت امكان و اظهار تمايل پس از دانش آموختگي و مشروط به كسب معـدل بـالاي 17) بدون احتساب نمره پايان نامه)و دانش آموختگی در حداکثر 5 نیمسال تحصیلی و قرار گرفتن در ميان دانش آموختگان اول تا سوم هر دوره، در صورت دارابودن شرایط عمومی واختصاصي استخدام در نیروهای مسلح به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد.

2 -داوطلبان مرد دانش آموخته رتبه اول مقطع كارشناسي دانشگاه هاي سطح یک ( در صورت امكان و به تشخيص وزارت دفاع) و يا رتبه های یک رقمی آزمون سراسری در رشته هاي (مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت) در صورت  امكان واظهار تمايل بعد از سال اول تحصيل به استخدام وزارت دفاع درخواهند آمد و در طـول تحصـيل از امكانـات رفـاهي، وام ازدواج، و امكان انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي) برخوردار مي شوند و مدت تحصیل جزو سنوات خدمتی آنان محاسبه خواهد شد.

3- با توجه به ماهیت ماموریتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در صورت مشارکت دانشجویان در پروژه های تحقیقاتی صنعت دفاعی کشور،  از خدمت سربازي آنها متناسب با ميزان همكاري كسر خواهد شد.

 

سایر شرایط

1- پذيرش دانشجو در دوره روزانه رشته روابط بين الملل ـ ديپلماسي كنترل تسليحات منحصرا ويژه شاغلين ساحفا ودجا ميباشد.

2 -گزينش دانشجو در كليه رشته ها بر اساس انجام مصاحبه خواهد بود.   

3 –پذيرفته شدگان همانند ساير دانشجويان كشور ميتوانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند.

4 -شـرايط خـروج از كشـور دانشجويان و دانش آموختگان اين دانشگاه همانند دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

5 -دانشگاه در حد امكانات موجود خوابگاه را تأمين خواهد كرد(امکان ارائه خوابگاه برای واحد شیراز و نیز تامین خوابگاه های متاهلی وجود ندارد)

6 -موضوع پايـان نامـه هـاي تحصـيلي كليه دانشجويان از محل پروژه هاي تحقيقاتي نياز محور است.

7 -برخورداري از تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي داوطلب و خانواده وي ضروري ميباشد.

8 -دانشگاه از فعاليتهـاي اجتمـاعي، دانشجويي، نشاط سياسي حمايت ميكند اما فعاليت هاي حزبي و جانبداري از احزاب در داخل دانشگاه مجاز نيست.

9 - پوشش بانوان محترم در دانشگاه و اماکن وابسته متناسب با مقررات دانشگاه است.

10 -جهـت كسـب اطلاعـات بيشتربه سايت دانشگاه به نشاني (www.mut.ac.ir) مراجعه شود.