نقشه ی سایت
جمعه  28  تیر  1398

شهريه دوره هاي شبانه/ مجازي (ورودي مهر و بهمن 1396)

1396-06-12

معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي

شهريه  دوره هاي شبانه/ مجازي (ورودي  مهر و بهمن  1396)

(مقطع كارشناسي نوبت دوم)

قيمت ( ريال)

رشته

دوره

شهريه ثابت

دروس عمومي

دروس پايه اصلي و تخصصي

نظري

عملي

نظري- پایه

تخصصي اصلی

آزمايشگاهي/كارگاهي

پروژه/کارآموزی

فني و علوم پایه

شبانه سراسري

2,150,000

170,000

510,000

280,000

340,000

510,000

1,030,000

 
  • لازم به ذكر است : بابت خدمات دانشجويي 400.000 ريال و بیمه دانشجویی 20.000 ریال هر نیمسال دريافت مي گردد. و بابت كليه دروس آزمايشگاهي و كارگاهي  كه  در داخل و يا خارج از دانشگاه از آزمايشگاهها و يا كارگاهها استفاده مي نمايند به ازای
    هر ساعت واحد مبلغ 200.000 ريال در هفته مي باشد.

 

 ( مقطع كارشناسي  ارشد نوبت دوم )

رشته  

دوره

شهريه ثابت

دروس جبرانی

دروس پايه اصلي و تخصصي

نظـري

عملـي

نظـري

تخصصي

آزمايشگاهي/كارگاهي

پـروژه

فني و علوم پایه

شبانه سراسري

6.900.000

690,000

690,000

1,380,000

1,380,000

1,650,000

3,450,000

 
  • لازم به ذكر است : بابت خدمات دانشجويي 400.000 ريال و بیمه دانشجویی 20.000 ریال هر نیمسال دريافت مي گردد.

 

 

 ( مقطع كارشناسي  ارشد نوبت دوم)

رشته    

دوره

شهريه ثابت

دروس جبرانی

دروس پايه اصلي و تخصصي

نظـري

عملـي

نظـري

تخصصي

آزمايشگاهي/كارگاهي

پـروژه

غیر فني

شبانه سراسري

6,200,000

600,000

600,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,450,000

 
  • لازم به ذكر است : بابت خدمات دانشجويي 400.000 ريال و بیمه دانشجویی 20.000 ریال هر نیمسال دريافت مي گردد.

 

(مقطع کارشناسی ارشد)

قيمت ( ريال)

  رشته  

دوره

شهريه ثابت

دروس جبرانی

دروس پايه اصلي و تخصصي

نظـري

عملـي

نظـري

تخصصي

آزمايشگاهي/كارگاهي

پـروژه

کلیه رشته هاي فني

مجـــازی

7,750,000

1,380,000

1,380,000

1,380,000

1,380,000

1,720,000

2,580,000

 

 

 ( مقطع كارشناسي  ارشد)

رشته  

دوره

شهريه ثابت

دروس  جبرانی

دروس پايه اصلي و تخصصي

نظـري

عملـي

نظـري

تخصصي

آزمايشگاهي/كارگاهي

پـروژه

کلیه رشته هاي

غیر فني

مجـــازی

7,000,000

1,170,000

1,170,000

1,170,000

1,170,000

1,400,000

2,200,000

 

 

 

 ( مقطع دكتري  نوبت دوم )

رشـته

دوره

شهريه ثابت

دروس عمومي

دروس پايه اصلي و تخصصي

نظـري

عملـي

نظـري

تخصصي

آزمايشگاهي/كارگاهي

پـروژه

كليه رشته هاي فني

آموزش و پژوهشي

براي كل دوره 700.000.000 ريال

كليه رشته هاي غير فني

آموزش و پژوهشي

براي كل  دوره 600.000.000 ريال