نقشه ی سایت
یکشنبه  17  اسفند  1399

برگزاری کميسيون های دانشجويي ( موارد خاص و پزشکي )

1396-05-11

کميسيون های دانشجويي ( موارد خاص و پزشکي ) در ماه جاری برگزار گرديد، و آراي صادره برای دانشجويان متقاضي در سامانه آموزشي گلستان قابل مشاهده می باشد.