نقشه ی سایت
پنجشنبه  04  بهمن  1397

شرایط پرداخت پژوهانه دانشجویان دکتری ورودی 1394 به بعد

1396-04-19

برابر مصوبه شورای راهبری به شماره 92 مورخ 95/10/28 مقرر گردید پرداخت پژوهانه دانشجویان دکتری ورودی 94 به بعد به شرح زیر اقدام گردد.

1- پرداخت 30 درصد توسط معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

2- پرداخت 15 درصد توسط معاونت پژوهش و فناوری (بابت حمایت از چاپ مقالات علمی- پژوهشی)

3- پرداخت 5 درصد توسط معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی (بابت تایپ و تکثیر پایان نامه)

4- پرداخت 15 درصد توسط معاونت پژوهش و فناوری (بابت شرکت در کنفرانس ها)

5- پرداخت 35 درصد توسط مجتمع های دانشگاهی (بابت مواد مصرفی، آنالیز و زیرساخت)

با توجه به موارد مزبور و تائید ریاست محترم دانشگاه، معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی مبلغ مربوط به سهم خود (معادل 17/500/000 ریال) را به دانشجویان بشرح زیر و بصورت مستقیم به حساب دانشجویان ورودی 1394 به بعد واریز می نماید.

- مبلغ 5/000/000 ریال بعد از آزمون جامع

- مبلغ 5/000/000 ریال بعد از دفاع از پروپوزال

- مبلغ 7/500/000 ریال بعد از دفاع از رساله