نقشه ی سایت
پنجشنبه  02  اردیبهشت  1400

شهریه ورودی سال 98

1398-03-04

شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98

دوره

رشته

شهريه ثابت

 هر واحد درس جبرانی

هر واحد -درس پايه اصلي و تخصصي

مبلغ ثبت نام اولیه

نظري

عملي

نظري- پایه

تخصصي اصلی

آزمايشگاهي

كارگاهي

پروژه/پایان نامه

شبانه (نوبت دوم)

رشته هاي  فنی   و علوم پایه 

8,395,000

793,500

793,500

1,587,000

1,587,000

1,897,500

3,967,500

1,000,000

سایر رشته ها

7,590,000

690,000

690,000

1,380,000

1,380,000

1,380,000

3,967,500

1,000,000

 الکترونیکی (مجازی)

رشته هاي  فنی   و علوم پایه 

8,912,500

1,587,000

1,587,000

1,587,000

1,587,000

1,978,000

2,967,000

1,000,000

سایر رشته ها

8,050,000

1,345,500

1,345,500

1,345,500

1,345,500

1,610,000

2,530,000

1,000,000

 
 

شهریه مقطع دکتری سال تحصیلی 99-98

دوره

رشته

شهريه کل دوره تحصیلی

(تا 8 نیمسال)

مبلغ ثبت نام اولیه

شبانه (نوبت دوم)

رشته هاي  فنی   و علوم پایه 

770,000,000

1,000,000

سایر رشته ها

660,000,000

1,000,000