کوره های اکسیداسیون و ديفيوژن
1395-05-27

توضيحات: رشد لايه  SiO2 و نفوذ ناخالصی درون ويفر در کوره های اکسیداسیون و ديفيوژن

معرفی دستگاه: اين دستگاه شامل 4 تیوب کوارتزی برای انجام فرايندهای اکسيداسيون و ديفيوژن ، MFC های دقيق جهت کنترل فلوی گازهای ورودی ، ناحيه دمائی درون لوله ها توسط کنترلربا دقت 1 درجه قابل کنترل است.

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

1.000.000

 

هرساعت

رشد لايه  SiO2 و نفوذ ناخالصی درون ويفر در کوره های اکسیداسیون و ديفيوژن