الیپسومتری
1395-05-27

بخشی از توانایی ها و مشخصات دستگاه اليپسومتر :

اندازه گیری ضخامت های شفاف نانومتری در محدوده طول موجی  190- 2100 nm بدون آسیب رساندن به سطح به روش اپتیکی

اندازه گیری ضریب شکست مواد مختلف ولایه ها ی نازک

اندازه گیری طیف عبور وجذب مواد مختلف در ناحیه طول موجی از ناحیه UV تا IR متوسط (190- 2100 nm)

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

1.000.000

 

هرنمونه

اندازه گيری ضريب شکست و  خاموشی در طول موج 190-2100 نانومتر و زوايای 0 تا 90 درجه- ضخامت سنجی