عناوین دوره های کوتاه مدت
1395-04-06

دوره کوتاه مدت تخصصی در زمینه هیدرومکانیک و غیره

آموزش نرم افزارهای تخصصی شامل: tribon- ansys- working model- autoship) )

طراحی  شناورهای  مدرن

بررسی  تعادل و پایداری  شناورها

- انتخاب مواد در شناور های  دریایی

- شناخت انواع  کشتیها  و ساختمان  آنها

- طراحی سازه ای  شناور ها  به کمک آیین نامه موسسات رده بندی بین المللی

- مهندسی زیر  سطحی

- زبان تخصصی در صنایع ،علوم و فنون  دریایی

- دینامیک  محرکه های دریایی

- پنوماتیک مقدماتی

- طراحی سازه های  کشتی

- اصول مهندسی  دریا

- شناورهای  تندرو

- رادار

Piping-