فعالیت ها و توانمندی های پژوهشی و آموزشی
1395-04-06

فعالیت وتوانمندی های پژوهشی:

این پژوهشکده بالغ بر ده ها عنوان پروژه و طرحدر زمینه های مختلف شناورهای دریایی ،بیوتکنولوژی دریا،ایمنی دریایی و موارد مربوطه به بحث دریایی داشته است.

ارائه مقاله در همایش های مختلف دریایی از جمله همایش های انجمن مهندسی دریایی ایران و اولین همایش سراسری طب پیشگیری و بهداشت دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی ،اولین همایش ملی دفاع سایبری ،همایش ملی شهر های مرزی ،امنیت ،چالشها و رهیافت ها با عناوینی مانند:

بررسی مجموعه قوانین بین المللی دریانوردی،بررسی قوانین حاکم بر ترمینالهای تخلیه و بارگیری کشتیهای حمل بار، بررسی دریای خزر از لحاظ اکولوژی و اقتصادی،ایمنی و سلامت در محیط شناورهای زیر سطحی،مجموعه قوانین بین المللی دریانوردی،بررسی روشهای خروج پرسنل هنگام آب گرفتگی زیر دریایی،بررسی روشهای جلوگیری و درمان بیماریهای ناشی از نیش و گازگرفتگی موجودات دریایی،قایقرانی ایمن،مدیریت ایمنی در شناورهای نیروی دریایی،راهبردهای کنترل عفونتهای ناشی از نوروویروسها ،بررسی آسیب هاو تهدیدات سایبری با تائید برآسیبهای فرهنگی ،اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن، افزایش امنیت و کنترل در مرزها با بهره گیری از پرنده های بدون سرنشین یگانهای مرزبانی،استفاده از فناوری نوین برای ارتقاء مولفه های امنیت ملی و شهر های مرزی ،مطالعه موردی استفاده از تکنولوژی ماهواره ای و علم سنجش از راه دور

فعالیت و توانمندی های آموزشی:

1- دوره های در حال اجرا:

2- دوره های آتی :

 

  1. دوره های در حال اجرا:
  1. دوره های آتی:

 

2- دور های آتی:

            - کاردانی ناپیوسته فناوری بنادر و لنگرگاهها- گرایش تجهیزات و ماشین آلات(علمی کاربردی –ترمی و پودمانی)

            - کاردانی ناپیوسته ماشین افزار(علمی کاربردی –ترمی و پودمانی)

این مرکز دارای کتابخانه ای بالغ بر 4000عنوان کتاب به صورت مجلد و الکترونیک با موضوعات دریای ،مهندسی،استاندارد الکترونیک و غیره می باشد.